محصولات - سری 60

شـرکت فربـد بـا بهره گیـری از قالبهـای شـرکت Greiner، تولیـد 20 سـطح مقطـع پروفیـل 60 سـه، چهـار حفـره در سـری های نرمـال و بازسـازی را دارا مـی باشـد. این محصولات در دو دسـته گریـد A و گرید B رال آلمـان تولیـد میشـوند.

پروفیل های سری 60 سه، چهار حفره 20 سطح مقطع

مونتاژ قالبهای سری 60