محصولات - سری 70

شـرکت فربـد بـا داشـتن قابلیـت تولیـد 16 سـطح مقطـع در سـری 70 چهار، پنـج حفـره، دارای کاملترین سـبد محصولی سـری 70 در ایران اسـت. کلیـه محصولات این شـرکت امکان عرضـه بـه صـورت پروفیـل سـفید، لمینیـت و مغـز رنگـی را دارنـد.

پروفیل های سری 70 چهار ،پنج حفره 16سطح مقطع

مونتاژ قالبهای سری 70