محصولات - سری کشــویی

شرکت فربد با بهره گیری از قالب های شرکت Greiner، تولید 9 سطح مقطع پروفیل 60 کشویی را دارا می باشد. این محصولات شامل سری کشویی تک ریل 74 میلیمتر، جفت ریل 60 و همچنین دارای قالب میانی ثابت کشویی نیز می باشد

پروفیل های سری 60 کشــویی

مونتاژ قالبهای کشویی