کارخانه

شـرکت کار تجـارت فربـد، کارخانـه خـود را در سـال ۱۳۸۶ تاسـیس کـرد. ایـن کارخانـه در زمینـی بـه مسـاحت دو هکتار و زیربنـای ۷۵۰۰ مترمربـع، در شـهرک صنعتی اشـتهارد سـاخته شـد و در سـال ۱۳۹۰ بـه بهرهبـرداری رسـید. در ایـن مجموعـه تولیـدی، از ماشـینآالت و تجهیـزات برندهـای مطرحـی چون Maffei Krauss آلمـان، Greiner اتریـش و سـایر تامینکننـدگان اروپایـی اسـتفاده میشـود. ایـن تجهیـزات ظرفیـت تولیـد این مجموعـه را بـه ۱۲ هـزار تـن در سـال رسـانده اند.

آزمایشگاه

محصولات

شـرکت فربـد با توجـه بـه نیـاز مصرفکننـدگان و همچنین ارتقـای کمی و کیفـی محصـولات مجموعـه خـود، اقـدام به تولیـد پروفیل UPVC سـری ۷۰ چهـار، پنـج حفـره و سـری ۶۰ سـه، چهـار حفره و سـری کشـویی تک و جفـت ریـل کـرده اسـت. بـا بهرهگیـری از قالبهـای شـرکت Greiner اتریـش، تمـام محصـولات طبـق اسـتاندارد رال آلمـان Grade A تولیـد میشـود و شـامل 4۷ سـطح مقطـع تولیـدی اسـت.

اخبار فربد

گواهینامه ها